Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 
1.1 De algemene voorwaarden van Aviale.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aviale.nl 
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Aviale.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar. 
1.3 Onder `Koper` wordt verstaan: iedere bezoeker van de website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft. 
1.4 Onder `zichttermijn` wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 5). 
1.5 Door het gebruik van de website van Aviale.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden. 
1.6 Aviale.nl behoud zich het recht deze Algemene Voorwaarden na looptijd en/of tussentijds te wijzigen. Van toepassing op de overeenkomst die u heeft gesloten met Aviale.nl is steeds de meest actuele versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst. 
1.7 Aviale.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 


2. Levering 
2.1 Aviale.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.3 Bestellingen zullen door Aviale.nl met bekwame spoed worden afgeleverd, doch altijd tenminste binnen 30 dagen. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Koper uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding. 
2.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld. 
2.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
2.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren op Koper. 
2.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Aviale.nl.nl bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Aviale.nl teruggenomen. 
2.8 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk aan Aviale.nl.nl te worden gemeld. 
2.9 Leveringen worden uitgevoerd door Postnl en DHL. Voor onze zendingen hanteren wij de op het moment van overeenkomst gesloten geldende tarieven van beide bedrijven.  Bij bestellingen vanaf € 75,00 en onder de 10kg. aan totaal gewicht komen de gehele (Nederlandse) verzendkosten voor rekening van Aviale.nl.  
2.10 Bestelling van Koper is niet verzekerd tegen verlies of schade tijdens verzending door Postnl of DHL. Aviale.nl is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door Postnl of DHL. Als Koper ervoor kiest om de bestelling verzekerd te versturen, wordt deze verzekerd verzonden tegen meerprijs , en is Koper verzekerd tegen beschadiging en verlies van de bestelling. 


3 Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden berekend volgens de ten tijde van overeenkomst geldende tarieven van Postnl en DHL. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Aviale.nl geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. 


4 Betaling 
4.1 Nadat Koper een bestelling gedaan heeft via www.Aviale.nl ontvangt Koper automatisch een 
orderbevestiging per mail. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening wordt bestelling van Koper in behandeling genomen. Is een bestelling verzonden dan ontvangt Koper daarvan bericht. Factuur wordt bij pakket van Koper gevoegd.
4.2 Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (danwel machtiging) tot betaling geeft. 
4.3 Prijswijzingen kunnen voorkomen. Koper vindt de meest actuele prijzen altijd op www.Aviale.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaardt Aviale.nl geen aansprakelijkheid. 
4.4 Voor het bezorgen van uw bestelling betaalt Koper een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en –gewicht. Dit geldt echter alleen voor pakketpost. Brievenbuspost is standaard € 3,95 per bestelling.
4.5 De juistheid van alle door of in opdracht van Aviale.nl opgegeven saldi staat vast, tenzij Koper heeft laten weten dat er naar zijn/haar mening iets niet klopt. 
4.6 Indien er binnen 10 dagen geen betaling is ontvangen, dan wordt de bestelling geannuleerd.

5 Zichttermijn / Herroepingsrecht 
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient Koper Aviale.nl hiervan per ommegaande via email (info@Aviale.nl) op de hoogte te stellen. Indien Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Aviale.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Voor textiel (quilts, kussens en kussenhoezen) geldt dat er geen rookgeur in de geretourneerde artikelen mag zitten; de geur is onmogelijk te verwijderen en derhalve worden dergelijke artikelen te allen tijde niet geaccepteerd en vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Indien de zaken bij Koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Aviale.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. 
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. 
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen 
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, 
waarop de leverancier geen invloed heeft 
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 
• quilts, kussens en kussenhoezen die in een rokerige omgeving hebben gelegen en waar alszodanig een rooklucht in het textiel is getrokken
• de levering van kranten en tijdschriften 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Aviale.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 


7 Garantie en aansprakelijkheid 
7.1 Aviale.nl staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door Aviale.nl.nl geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. 
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Aviale.nl of de fabrikant zijn verricht; 
• indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig 
onderhoud van de zijde van Koper;

• indien er sprake is van rooklucht in textiel doordat Koper deze in een rokerige omgeving heeft blootgesteld. Rooklucht is niet te verwijderen uit textiel en derhalve onverkoopbaar geworden.
7.3 Aviale.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Aviale.nl. Aviale.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.4 Indien Aviale.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de 
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Aviale.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
7.6 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Aviale.nl op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aviale.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Aviale.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Aviale.nl dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Aviale.nl sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
7.7 Het is mogelijk dat Aviale.nl op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Aviale.nl.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
7.8 Aviale.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan. 
7.9 Aviale.nl is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins. 


8 Persoonsgegevens en Privacy 
8.1 Indien Koper een bestelling plaatst bij Aviale.nl, dan worden gegevens van Koper opgenomen in het klantenbestand van Aviale.nl. Aviale.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal gegevens van Koper niet verstrekken aan derden. 
8.2 Aviale.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van Koper. 


9 Afgeprijsde artikelen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
9.2 Kortingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Aviale.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
9.3 Kortingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt. 

9.4 Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild en/of geretourneerd.


10 Overeenkomst 
10.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. 
10.2 Aviale.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 
10.3 Koper en Aviale.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 10.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 


11 Afbeelding en specificaties 
11.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Aviale.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 


12 Overmacht 
12.1 Aviale.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
12.2 In geval van overmacht is Aviale.nl niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort. 
12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website. 


13. Copyright 
13.1 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Aviale.nl tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. 


15 Toepassing van recht 
15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Aviale.nl is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Nederlandse recht van toepassing. 
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Aviale.nl en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij Aviale.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

© 2015 - 2017 Aviale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.